Ordlista
– Allt om koppar & kopparrör

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Avgas

Restprodukt vid förbränning, ofta med miljöpåverkan.

Avloppsledning

Anordning, rörledning, för bortförsel av förorenat avloppsvatten. Skall anslutas till kommunal eller enskild reningsanläggning.

Ampere

SI-enhet som anger elektrisk strömstyrka

Armatur

Anordning för att reglera flöde av gas, ånga eller vätska.

Bar

Måttenhet för tryck, vanligen Pascal, Pa, N/m2

Barometer

Mätinstrument för lufttryck

Brons

Samlingsbeteckning för kopparlegeringar med mer än 60 % kopparinnehåll, vilka i motsats till Mässing innehåller ringa eller mycket liten andel Zink. Brons har goda bearbetnings- och elasticitetsegenskaper, högt nötningsmotstånd och utomordentlig korrosionsbeständighet.

C

Daggpunkt

Temperatur vid vilken fukt i luft kondenserar. Viktigt information för att undvika korrosionsskador i t ex värmeanläggningar eller för att minska sotbeläggning i kaminer.

Diffusionstäthet

Endast få material har så hög täthet att de inte släpper igenom gas. Ju högre tätheten är, ju bättre passar materialet för installationer i byggnader. Koppar är på grund av sin höga diffusionstäthet ett idealt material i detta hänseende.

DIN

Förkortning av ”Deutsche Industrie Norm” = tysk Industrinorm. Kan sägas motsvara SIS = svensk Industristandard.

Emission

Avgivning av gaser eller andra beståndsdelar till omgivningen. Ofta med negativ miljöpåverkan.

Enskild brunn

Som alternativ till kommunalt vatten kan enskild brunn anordnas för försörjning av färskvatten. Anordnandet är tillståndspliktigt vad gäller vattentäkt och förekommer normalt ej inom stadsplanelagda områden. Gängse krav på vattenkvalitet ställs även på enskild täkt och verifieras genom provtagning.

Flussmedel

Används vid mjuklödning för att hålla metallytorna fria från oxid under uppvärmning så att lodet kan få fäste på de ytor som skall sammanfogas. Förekommer i vätske- eller pastaform och är alltså aggressiv mot metallen.

Fläns

Styv rörförbindning av förskruvningstyp.

Fotoelektricitet

Fackområde som sysslar med direkt omvandling av ljusenergi till elektrisk energi. Den fotoelektriska effekten i flerskiktsmaterial av halvledartyp, solceller, utnyttjas för att bygga upp anläggningar för elproduktion.

Garanti

Frivilligt eller lagstadgat åtagande om en produkt eller tjänsts bestående kvaliteter under viss angiven tidsrymd.

Garantiperiod

Tidsperiod inom vilken angiven garanti gäller med bindande verkan. Gällande lagstiftning skiljer mellan Konsumentköp och överenskommelser mellan företag.

Gasol

Gasformig kolförening som vid rumstemperatur och ett tryck på mer än 25 bar förekommer i flytande form. Består av en blandning av Propan och Butan. Används som förbränningsgas via ledningar eller i mindre behållare för t ex camping, husvagnar etc.

Halvhårda kopparrör

Uppvisar alla det hårda kopparrörets fördelar, men låter sig betydligt enklare böjas i kallt tillstånd.

I

Joule

Måttenhet för energi (Värmemängd).

Kalori

Tidigare måttenhet för energi (Värmemängd); 1 kalori = 4,1868 Joule.

Kelvin

SI-enhet för mätning av temperatur. Skalindelning lika Celsius, men med nollpunkten satt till Absolut nollpunkt vilket motsvarar -273,15 grader Celsius.

Kilowattimme

Måttenhet för elektrisk energi. Motsvarar en effektutveckling av 1.000 watt under en timme.

Kollektor

Betydelsefull beståndsdel i solfångare. Ofta bestående av kopparrör med tunna flänsar. De flesta kollektorer (absorbenter) är svartmålade för att i mesta möjliga mån tillvarataga den solenergi som omvandlas till värmeenergi med hjälp av kopparens utmärkta värmeledningsförmåga. Värmet transporteras i rören av en vätska, ofta bestående av vatten blandat med frostskyddsmedel

Kolmonoxid

Färg- och luktlös, brännbar, gas som uppstår vid ofullständig förbränning av kolbaserade ämnen.

Konvektor

Enhet, radiator, för överförning av värmeenergi till omgivande luft. Ofta tillverkad i koppar samt försedd med fläkt för effektiv avgivning.

Koppling

Anordning för sammankoppling av koppar-, stål eller plaströr.

Koppar

Grundämnet koppar med den kemiska beteckningen Cu ( av latinets Cuprum) är en rödgul, glänsande, mjuk och smidig metall. Tillhör första gruppen i periodiska systemet, med ordningstal 29, smältpunkt 1.083°C, kokpunkt 2.595°C, täthet/specifik vikt 8,9g/cm, relativ atomvikt 63,546; bästa el- och värmeledaren efter silver. Ytterligare egenskaper som: helt UV-beständigt, hög diffusionstäthet och korrosionsmotstånd. Genom sin mångsidiga användbarhet och smidiga bearbetbarhet är koppar en av de viktigaste nyttometallerna. För vidare information om kopparns livsnödvändighet

Kopparlegeringar

De viktigaste kopparlegeringarna är mässing, nysilver, brons och diverse gjutlegeringar t ex rödmässing.

Kopparproduktion

Koppar i ren metallform förekommer mycket sällan i naturen. I övervägande grad utvinns koppar ur svavelhaltig malm, innehållande omkring 1 % koppar. Malmen skiljs från berg, mals till pulver och anrikas genom så kallad flotation. Det framtagna koncentratet innehåller 25 till 35 % koppar som i smältverk bearbetas till råkoppar med en kopparhalt av 97 till 99 % eller mer. Råkopparen raffineras genom glödgning och elektrolys till högvärdigt koppar med en metallhalt av 99,9 % eller högre. Nästan all koppar stånggjuts i dag och bearbetas till så kallade halvfabrikat som plåt, band, rör eller stänger.

Korrosion

Kemiskt eller elektrokemiskt angrepp på ytan av ett material.

Legering

En legering består av två eller flera metaller i förbindning, framställd bland annat genom sammansmältning, sammangjutning, pressning eller sintring, diffundering av legeringstillsatser till huvudmetallen eller kemisk sönderdelning. Legeringar har sämre ström- och värmeledningsförmåga än sina ursprungsmetaller.

Lödning

Förbindning av två metallstycken genom ett mellanskikt, lodet (zink, bly), har möjlighet att legera med metallstyckena. Upphettning av lodet sker med lödkolv eller gaslåga. Lödning förekommer som hårdlödning (slaglod) eller mjuklödning (tennlödning), det senare vid en arbetstemperatur understigande 450°C. Mjuklödning förekommer för kall- och varmvatten, såväl som värmevattenledningar med arbetstemperatur upp till 110°C.

Manometer

Utrustning för mätning av tryck i gas eller vätska.

Mässing

Legering mellan koppar (55 till 90 %) och zink med ljus- till rödgul färg. Betecknande för mässing är hög hållfasthet, god formbarhet och korrosionsbeständighet. Mässingskvaliteter med 70 till 90 % kopparinnehåll betecknas tombak. Mässing med högt kopparinnehåll bearbetas till smycken och konstföremål. Mässing med lågt kopparinnehåll till rör, byggbeslag och armaturer. Av mässing tillverkade trycken och handtag är, på grund av kopparns antibakteriella verkan, alltid hygieniska.

Naturgas

I jordskorpan förekommande, naturliga, gasfyndigheter t ex Metan. Ofta i samband med förekomst av olja. Transporteras i rör eller tankerfartyg för t ex uppvärmningsändamål.

Nysilver

Legering av Koppar (42-62 %), Zink (20-42 %) samt Nickel (10-18 %), ofta för beläggning av matbestick, skruvar etc.

O

PASCAL

Måttenhet i SI-systemet, för tryck och mekanisk spänning.

Patina

Grågrön beläggning av ärg, basiskt kopparkarbonat, på ytan av koppar och kopparlegeringar vilken bildas i fuktig luft vid reaktion med kol- och svaveldioxid. Patina skyddar kopparytan mot vittring och kallas även ”ädelrost”. Med sitt markanta gröna utseende framträder patina, beroende på regnmängd och vattensammansättning, efter mellan 40-50 år på plana eller starkt regnutsatta ytor.

PH-värde

Mätvärde som anger om surt eller basiskt förhållande råder. Vad gäller dricksvatten skall PH-värdet ligga mellan 6,5 och 9,5 enheter.

Plan solfångare

Typ av solfångare där kollektorn ligger innesluten i en plan behållare under en glasskiva. Behållaren är ofta försluten för att minska energiförluster genom ventilation av luft. Produktionskostnaden för denna typ av solfångare är väsentligt lägre än för t ex Vakuumtubrör eller solceller.

Q

Rörkoppling

Kan bestå av lödning, svetsning, pressning eller gängning (skruvkoppling).

Rödmässing, tombak

Material bestående av 85 % koppar, 7 % zink och 3 % bly. Materialet har goda friktionsegenskaper, är lättbearbetat och används bla till armaturer.

SI-enheter

Måttenheter för fysikaliska storheter, av franskans ”System International d´unités”, vilket antogs år 1960. SI-systemet bygger på 7 ursprungliga storheter (Meter, Sekund, Kilogram, Ampere, Kelvin, Mol och Candela). Alla enheter därutöver är potenser av basenheterna utan användning av talhärledningar ( t ex 1 Watt = 1 kg/m2/s2)

Sifon

U-format rör för avledning av vatten eller annan vätska.

SIS

Förkortning för Svensk Industri Standard.

Solfångare

Anläggning för att tillvarata solenergi med relativt god verkningsgrad (30-50 %) genom uppvärmning av vatten t ex för uppvärmning eller elproduktion.

Solenergiteknik

Användning av solenergi genom uppvärmning av vatten för t ex uppvärmning, i termiska anläggningar eller elproduktion i fotoelektriska anläggningar. Kopparrör används ofta i dessa anläggningar.

Svetsning

Sammanfogning av metall- eller plaststycken genom sammansmältning. Man skiljer mellan smält-, press- och punktsvets.

Tenn

Grundämne med kemisk beteckning Sn ( från latinets stannum), silvervit, glänsande, mjukt och töjbart. Ingår i 4:e gruppen i periodiska systemet; Ordningstal 50, smältpunkt 231,97°C, kokpunkt 2.270°C. Används bland annat till lödning, förädling av kopparrör och tunnplåt eller som tunn folie. Viktiga tenn-kopparlegeringar är mässingsgods, rödmässing och tennbrons. Biologiskt är tenn ett viktigt spårämne för växter, djur och människor. Viktiga hälsofrämjande enzymer i kroppen är beroende av spårämnen från tenn och koppar, i jämvikt med varandra, för att kunna frigöras.

Termisk solkraftanläggning

Anläggning för t ex uppvärmningsändamål genom att låta solens energi värma vatten. Huvudbeståndsdel i varje termisk solkraftanläggning är solfångaren som till 90 % består av koppar. Solenergin absorberas genom kopparens ledningsförmåga i en blandning av vatten och frostskyddsmedel. Vätskan transporterar energin till en tank med värmeväxlare. Efter energiutvinningen cirkulerar vätskan ånyo till solfångaren för ny uppvärmning. Det i beredaren uppvärmda vattnet förs genom byggnadens vattensystem till bad, kök, tvätt etc.

Termometer

Anordning för mätning av temperatur

Termostat

Anordning för konstanthållning av temperatur.

Tombak

Mässingskvalitet med 70 till 90 % kopparhalt.

Tungmetall

Samlingsbegrepp för metaller och legeringar vilka har en täthet över 3,5g/cm. Alla metaller utom aluminium, titan och magnesium räknas hit.
Vidare information

U

Varmvattenberedare

Anordning för uppvärmning av tapp- eller varmvatten.

Vattenhårdhet

System för angivande av hårdhetsgrader på vatten. Hårt vatten innehåller joner av kalcium och magnesium. Mjukt vatten = 0-6 dH; Medelhårt vatten = 7-13 dH; Hårt vatten = 14-20 dH.

Vakuumrörkollektor

Typ av solfångare där absorbenten finns inne i ett glasrör med vakuum, så att energiförluster jämfört med plana solfångare reduceras och den erhållna temperaturen kan uppgå till 150°C. Genom sin höga verkningsgrad kan vakuumrörskollektorn arbeta även med lätt molntäckt himmel.

Volt

Måttenhet för elektrisk spänning.

Värmeisolering

Ytterväggar, golv, tak, fönster och dörrar behöver ett uttalat gott värmeskydd. Genom anpassade byggnadstekniska konstruktioner och genomtänkt val av värmeisolering kan mer än 50 % av uppvärmningskostnaderna sparas. Fackkunniga rekommenderar även att värmeledningsrören isoleras. Värmeförlusterna kan därmed sänkas ytterligare i betydande grad. Total energianvändning för byggnader angives i BBR.

Watt

Måttenhet för effekt.

X

Ytbehandling

Ytbehandling av metaller som koppar, nickel och zink kan ske mekaniskt ( genom slipning, borstning, polering, blästring), kemiskt ( betsning, patinering, målning) eller galvaniskt (överdragning med mässing, förnickling, förkromning, försilvring eller guldplätering).

Ytvärme

Värmeanläggning för golv, vägg eller tak. Vanligen förekommande som golvvärme med hög komfort och låg dammtransport. Genom sin höga diffusionstäthet förhindrar kopparrör syreinträngning, vilket annars kan förorsaka korrosionsskador i värmeanläggningen.

Zink

Grundämne med kemisk beteckning Zn; blåvit, spröd metall ur 2.a klassen i periodiska systemet, med ordningstal 30; smältpunkt 419,58°C, kokpunkt 907°C. Zink reagerar kraftigt med syror och alkalier men är korrosionsbeständigt mot kallt vatten och luft. Korrosionsutsatta metaller elektrolytförzinkas. Zink låter sig legeras med en mängd olika metaller. Viktiga zink-kopparlegeringar är mässing, nysilver, mässingsgods och rödmässing.

Återvinning

Återanvändning av avfall, biprodukter och förbrukade produkter vilka kan återanvändas som råmaterial i tillverkningen av nya produkter. Man har i många år samlat in koppar för återvinning, där 70 % av all koppar som brutits sedan medeltiden är fortfarande i bruk.

Ärg

Blågrön beläggning av bl.a. basiskt kopparkarbonat som kan uppstå på koppar och kopparlegeringar i fuktig luft. Utan närvaro av ättiksyra kan ärg inte förekomma i vattenledningar.

Ö