Miljö

En mångsidig metall i vår omgivning

Koppar förekommer i olika former och koncentrationer. Den finns i jordskorpan, i havet, sjöar och floder från spårelement till rika malmfyndigheter. Människor, växt- och djurliv har utvecklats i den här miljön, och som en följd av det har de flesta organismer inbyggda mekanismer för att kunna använda sig av ämnet.

Koppar i vattenmiljöer

Koppar finns i allt förekommande naturligt vatten, inklusive i sediment. Vattenorganismer behöver koppar för att fungera ordentligt. Eftersom koppar är ett naturligt element kan man inte mäta dess effekter på organismer på samma sätt i laboratorium, som man mäter de ämnen som tillverkats av människan. Koppars påverkan i vatten är beroende av en mängd faktorer, av vilka de viktigaste är naturliga bakgrundshalter och organismernas adaptering till dem samt biotillgängligheten, d.v.s. i vilken utsträckning ämnet kan tas upp, absorberas, eller användas fysiologiskt av växter, djur eller människor.
Biotillgängligheten för koppar är beroende av:

  • ifall kopparn förekommer i partikelform eller i jonform
  • ph-värdet respektive hårdhetsgraden hos vattnet
  • utmärkande egenskaper av omsättningen hos den organism som påverkas av kopparn
  • många ämnen i vattendrag, till exempel calcium, magnesium och organiska ämnen minskar kopparjonens biotillgänglighet

Läs mer om biotillgänglighet: Fakta om koppar/Biotillgänglighet Fakta om koppar/ Miljöriskbedömning av koppar i svenska sjöar och vattendrag

En ny artikel (2022) om ekologisk statusklassning i Sverige: Applying Generic Water Quality Criteria to Cu and Zn in a Dynamic Aquatic Environment—The Case of the Brackish Water Formation Strömmen-Saltsjön

Se också SCDAs synpunkter på samrådet om vattenförvaltning 2021-2027

Och PM om bakgrundshalter av koppar i Sveriges vattenförekomster/ Envix Nord 2017

Koppar i mark

Koppar finns i marken över hela världen. Många jordar innehåller för låga nivåer av koppar, vilket resulterar i att ett högskaligt jordbruk inte kan bedrivas. Brist på koppar är en viktig fråga inom global jordbruksproduktion, något som resulterar i stora ekonomiska förluster och skördar med låg kvalitet. Världens två viktigaste grödor, ris och vete, är i högsta grad känsliga för kopparfattig jord. I Europa beräknas 18 miljoner hektar odlad jord (motsvarande 19% av den uppodlade arealen) lida av brist på koppar i biotillgänglig form. För att kompensera för minskad avkastning av skördarna, är det i västra Europa och på andra håll vanligt att berika gödningsmedel med koppar och att förbättra jorden med kopparsulfat. När det gäller kreatursbesättningar visar ofta både nötkreatur och får symtom på kopparbrist. För grisar har koppar visat sig vara utomordentlig bra för tillväxten.

Koppar är hållbar och återvinningsbar

Lika länge som mänskligheten har använt koppar, ungefär 10 000 år, har den haft fördelar av att metallen är så gott som 100% återvinningsbar, utan att den förlorar någon av sina egenskaper. Enligt nyligen framtagen data kommer 34 % av de nästan 28 miljoner ton koppar som årligen används i världen från återvunnet material.

Livslängden för olika kopparprodukter varierar stort – från hundra år eller mer i byggnader, till bara några få år i elektronisk utrustning. Återvinning och kopparbrytning går hand i hand. Liksom jordens alla naturliga tillgångar, utgör kopparförekomsterna källor som kommer att sina. Men genom att koppar återvinns, kan de här förekomsterna sparas, och världens kopparreserver kan fås att räcka ännu längre in i framtiden, vilket ligger helt i linje med FN´s mål för hållbar utveckling. Det medför också enorma besparingar av energi, eftersom de mest energiintensiva stegen i omvandlingen från malm till metall minskar.

Läs mer om koppar i Sveriges miljö och betydelse för människans hälsa: Fakta om koppar