Kopparkällor

Hur mycket koppar finns det?

Koppar är naturligt förekommande. Den finns i jordskorpan, i hav, sjöar och floder – från låga halter till rika malmfyndigheter. Koppar är ett livsviktigt ämne, vilket betyder att alla växter, fiskar och djur behöver koppar för att kunna fungera tillfredsställande. Koppar finns naturligt i jordskorpan med en koncentration som uppgår till 67 miljondelar. Medan de flesta gruvor har koppar i koncentrationer mellan 0,2 och 0,8% finns det rika malmkroppar i centrala och södra Afrika med koncentrationer som innehåller 5-6% koppar.

Enligt US Geological Survey har rapporter sedan 1950 regelbundet visat att det i genomsnitt alltid funnits kopparreserver för 40 år och tillgängliga koppartillgångar för mer än 150 år. Enligt senaste data (USGS 2013) uppgår kända kopparreserver till 680 miljoner ton. Tillgångarna är mycket större och begränsad tillgång under en kortare tid, vilket ofta resulterar i ökade priser, fungerar som en sporre för utforskning av nya fyndigheter. Kopparreserver är fyndigheter som är upptäckta, utforskade och bedömda att bli lönsamma. Tillgångarna är betydligt större och inkluderar reserverna (se menyn på höger sida), de som är upptäckta och som bedöms som lönsamma samt ej upptäckta fyndigheter, men förutsägbara utifrån gjorda geologiska undersökningar. Koppartillgångarna beräknas till mer än 3 500 miljoner ton (USGS 2013) och då inkluderas ändå inte de omfattande kopparfyndigheter som hittats i djuphavsnoduler och massiva sulfidmalmer under vatten.

Inom Europa finns de största, hittills kända, fyndigheterna i Polen. Lönsamma välopererande gruvor finns också i Sverige, Bulgarien, Finland, Portugal och Spanien. År 2020 utgör gruvproduktionen av koppar i EU cirka 14% av världsproduktionen.

Återvinning spelar en viktig roll i tillgänglighet av koppar. Medan dagens och morgondagens utforskning kommer att resultera i att både reserver och tillgångar ökar får vi inte glömma den avsevärda mängd koppar som redan används i dag. Just det faktum att produkter som tjänat ut kan återvinnas, det vi kallar för ”urban gruvhantering” är en av orsakerna till att hälften av efterfrågan av koppar inom EU i dag utgörs av återvunnet material.

Gruvproduktionen viktig för att möta kommande behov

Sedan mitten av 1960-talet har efterfrågan i världen av raffinerad koppar femfaldigats från 5 till 24,5 miljoner ton. För att kunna möta samhällets framtida behov och säkerställa tillgången på koppar krävs att graden av återanvändning och återvinnande ökar. Samtidigt är investeringar inom primärproduktionen nödvändiga.