Rörsystem

Koppar i rörsystem

Koppar är det idealiska rörmaterialet för vatten, värme, gas och sprinklersystem. Kopparrör är standardmaterial för dricksvatten- och värmeledningar i de flesta länderna i Europa och det material som föredras av erfarna rörmakare och ingenjörer inom området värmeteknik.

Över hela världen används samma typ av koppar. Koppar är inte beroende av fabrikatsbundna systemlösningar. Rören tillverkas enligt standarden EN1057 som är norm för hela Europa och en garanti för att alla rör och kopplingar passar ihop. Delar kan bytas ut mot delar av annan tillverkning, du är således inte hänvisad till samma leverantör för att kunna slutföra eller komplettera ett system.

Standarden definierar råmaterialet av rör, dvs halten ren ädelmetall, till minst 99,90 %. Koppar är alltså ytterst rent och dess sammansättning är allmänt känd. I princip rör det sig om en syrefri desoxiderad koppar, internationellt vanligen betecknad DHP-koppar. DHP står för ”Deoxidiced-High-Phosphorus”, vilket talar om att syret i den ursprungligen syrehaltiga kopparn har tagits bort genom en tillsats av ca 0.03% P (fosfor). Anledningen till att rör vanligen tillverkas av syrefri koppar är att denna är okänslig för s.k. vätesprödhet. Ett fenomen som annars skulle kunna inträffa om rören utsätts för vätehaltig atmosfär vid temperaturer över ca 400°C. Under olyckliga omständigheter skulle detta kunna inträffa vid exempelvis hårdlödning av rören.

Historiskt perspektiv

Kopparrör för att transportera vatten användes redan år 2 750 f.Kr. Bevis på det finns på stadsmuseet i Berlin och kommer från kung Sa-Hu-Re`s tempel i Abusir i Egypten. Det är en del av en nästan 100 meter lång ledning, uppbyggd av flera sektioner, var och en 75 cm långa. Rören formades av tunn hamrad kopparplåt till en diameter av cirka 75 mm och skyddades sedan av kalksten som huggits ut i u-form. Under industriella revolutionens början insåg man fördelarna med att använda tjockväggiga kopparrör, som då skarvades med gängmuffar. Skarvarna tätades sedan med hjälp av värme och lödtenn. Under tidigt 1930-tal, när tunnväggiga och lättare rör började användas, utvecklades andra metoder för skarvning; till exempel med kapillärrördelar och klämringskopplingar. Kostnaden för ledningssystem i koppar blev nu konkurrenskraftigt jämfört med andra material, och en ny era öppnade sig för rörmokare och ingenjörer i värmeteknik.

Använt och testat

Koppar är ett naturligt material – det har använts för dryckeskärl, vattenledningar och behållare i tusentals år. I och med att koppar är hygienisk, förhindrar den tillväxten av bakterier och virusorganismer i vattensystem. Kopparkomponenter tillverkade enligt europeisk standard är testade, typgodkända och har godkända kvalitetscertifikat. System är universala, komponenter av olika tillverkare kan användas i ledningssystem av alla tillverkare. I brandsäkerhet är koppar bästa klass – varken brinner inte eller förorsakar brander.

Huvudsakliga produkter för VVS-ändamål

Kopparrör och anslutningar används överallt för VVS-system. Koppar är hållfast, lätt att böja och systemen kan sättas ihop både på plats och i förväg. Koppars popularitet beror på en kombination av utmärkta egenskaper, som gör metallen unik. Den står emot extrem värme utan att på något sätt försämras i kvalitet. Härdigheten mot korrosion och högt vattentryck är stor. Koppar brinner inte. Den behåller sin form och sin hållfasthet även i miljöer med höga temperaturer och den har lång livslängd. Dessutom ger koppar skydd mot smittämnen i hushållens vattensystem, som är helt tätt. Inget slipper igenom. Koppar absorberar inte heller några organiska ämnen.

Kyla och värme

Koppar kan användas till kyla och ånga, man kan alltså använda samma material i många olika typer av installationer. Materialet nämligen bibehåller sina egenskaper från –200°C till +250°C.  Den överlägsna värmeledningsförmågan kommer helt till sin rätt i anläggningar där värmeöverföring används, allt ifrån värmepumpar och varmvattenberedare till luftkonditionerings- och kylanläggningar. Koppar passar utmärkt som rörmaterial för köldmedia.

Medicinska gaser

Kopparrör används även inom sjukvården för att transportera medicinska gaser. För att de medicinska gaserna som i Sverige betraktas som livsmedel ej skall bli förorenade krävs en extremt ren inneryta på röret. Kopparrör sk. medicinrör motsvarar till fullo dessa krav.

Olja, bensin och gas

Koppar har unika egenskaper som gör materialet synnerligen lämpligt för förvaring och transport av olja, bensin och gas. Koppar är neutralt mot gnistbildning. Materialet är ogenomträngligt för så gott som allting och motståndskraften för såväl yttre som inre påverkan är mycket stor. Inte ens gnagare kan göra åverkan på ett kopparrör.

Hållbar ändå återvinningsbar

Koppar är ett hållbart material. Det är starkt, står emot påverkan, kopparrör och anslutningar är tillförlitliga under många årtionden. Utan att tappa i kvalitet kan koppar återvinnas om och om igen, något som gagnar både miljö och VVS-område. I takt med att allt fler männniskor bryr sig om världens naturliga tillgångar, gör valet av koppar att miljön påverkas mindre tack vare att det är ett helt och hållet återvinningsbart material.

Bra valuta för pengarna

När man jämför pris och prestanda är valet av koppar mycket konkurrenskraftigt. Installerat av en erfaren hantverkare och med de tekniska egenskaper som koppar har, får kunderna ett hållbart och tillförlitligt system till ett rimligt pris.