Kopparhalter i Stockholms vattendrag

Statusklassning av svenska vattenförekomster

God status gällande koppar i Stockholms vattendrag

Sveriges vattenmyndigheter har gjort en tredje omfattande statusklassificering av alla svenska sjöar och vattendrag, allt grundvatten och kustvatten. Den är baserad på samtidigt satta gränsvärden för prioriterade ämnen. Riktvärden gäller för att bedöma om vattenförekomsten når god ekologisk status, för s.k. särskilt förorenande ämnen, i vilken grupp koppar ingår i Sverige. Koppar är inte ett prioriterat ämne inom EU. Åtgärdsprogram har presenterats ifall miljökvalitetsnormer överskrids.

Kopparindustrin har samarbetat med vattenmyndigheter för att utnyttja bästa tillgängliga vetenskapliga bakgrundsinformation och forskningsrön med syfte att tillämpa biotillgänglighet och iaktta naturliga bakgrundshalter i statusklassificeringar.

Den nu presenterade statusklassificeringen baserar sig på riktvärden föreslagna i Naturvårdsverkets rapport 5799/2008. Riktvärdet för koppar i sjöar och vattendrag är härlett från det lägsta gränsvärdet för koppar använt i EU dock halverad med säkerhetsfaktor 2 eftersom svenska Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket befarade att sameuropeiska bakgrundsdata inte var tillräckligt testade för svenska organismer i Sveriges mjuka och sura sjöar och vattendrag samt i den känsliga Östersjön.

Riktvärdet för koppar i Östersjön och i kust- och övergångsvatten var tillämpat med säkerhetsfaktor 6 från det europeiska värdet i riskbedömningen för koppar (VRAR) 5,2 µg/l. Detta har motiverats på grund av extra känslighet hos organismer som lever i brackvatten, Östersjön. I Östersjön fanns det ändå få mätpunkter med måttlig status avseende koppar.

Vattendrag runt Stockholm visar genomgående god status vad gäller koppar. (exempel Norrström VISS/Vatteninformationssystem Sverige/Vattenmyndigheter) För statusklassificering österut från Centralbron, har tillämpats bedömningsgrunder för kust- och övergångsvatten.

Källa Miljöbarometer 2022 Stockholm Stad

Kopparindustrin har fortsatt att bidra och samarbeta med forskare i de nordiska länderna för att skapa fler forsknings- och valideringsresultat för riskbedömningsmetoder särskilt i nordiska förhållanden och för nordiska organismer.

En ny artikel har publicerats i 2022 om ekologisk statusklassning i Sverige; närmare koppars och zinks bedömningsgrunder i övergångsvatten och koppars i sediment, som case studie Strömmen-Saltsjön vattenområdena i Stockholm. Den är en bred sammanställning av kunskaper som har samlats under åren i världen och i Sverige om ekologisk betydelse av koppar och zink, med förslag hur man bäst kan tillämpa vetenskapen på särskilda kustområden runt Östersjön. Artikeln kan användas som bakgrundslitteratur av alla som utför ekologiska riskbedömningar och statusklassningar vid Östersjökuster.

Applying Generic Water Quality Criteria to Cu and Zn in a Dynamic Aquatic Environment—The Case of the Brackish Water Formation Strömmen-Saltsjön

Se också SCDAs synpunkter om säkerhetsfaktorer och bakgrundshalter på samrådet om vattenförvaltning 2021-2027