Förnybara energiformer

En metall för förnybara energiformer

Koppar är en av de bästa ledarna av elektricitet och värme. Därför är det knappast förvånande att cirka 60% av den totala kopparanvändningen används för tillämpningar inom det här området.

Småskalig generering och förnyelsebar energi

Småskalig generering och förnyelsebara energikällor är intressanta idag. Båda är viktiga för att nå två väsentliga mål: att säkra energiförsörjningen genom att minska beroendet av importerade fossila bränslen sådana som olja, naturgas, kol och för att minska utsläpp av växthusgaser, särskilt koldioxid från eldning av fossila bränslen.

Termen ‘förnyelsebara energikällor’ syftar på sådana naturresurser som solljus, vind och annat som naturligt återskapas. Förnyelsebara energisystem omvandlar dessa naturliga energikällor till användbar energi. ’Småskalig generering’ syftar på decentraliserad elgenerering, som i en del fall kan handla om förnyelsebara energikällor. Småskaliga genereringsenheter är vanligtvis anslutna till distributionssystem och har kapacitet från några kW till flera tiotals MW.

Solenergi

Energin från solljuset är bra mycket större än den vi får genom förbränning av kol, olja och gas eller av kärnkraft. Anläggningar för solenergi, som använder solljuset för att generera elektricitet, smutsar inte ner, tar inte stor plats och kräver minimalt med vatten för att drivas. Under många år har koppar använts för lagring och distribution av vatten som värmts upp av solenergi. Koppar används i dag också i fotovoltaiska solceller, för kablage, jordning, omformare, transformatorer och för band i fotovoltaiska celler.

Andra alternativa energikällor

Oavsett om de bygger på sol, vind, geotermisk energi, bränsleceller eller andra teknologier kommer alternativa energikällor spela en avgörande roll, när det gäller att möta den ökade efterfrågan från en värld som industrialiseras i allt högre utsträckning. En stor vinddriven turbin innehåller knapp fem ton koppar.

Koppar används huvudsakligen inom teknologin för vindenergi för trådlindningar i statorn och i generatorns rotordelar, i ledarna för högspänningskablar, i transformatorlindningar och för jordning. Alla de här systemen kommer att i högsta grad vara beroende av koppar för att på ett så effektivt sätt som möjligt, och med minsta möjliga miljöpåverkan, överföra den energi som genereras. Behovet av effektiv konstruktion inom det här området är viktig för att priset på den producerade energin ska kunna bli konkurrenskraftigt.